משלוח מהיר וחינם בקניה מעל 299 ש"ח

10EXTRA הנחה של 10% לפריטי אאוטלט | קוד קופון

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות
תאריך עדכון אחרון: 10.3.2024

1. ס.מ הפצה ישראל, שותפות מוגבלת מספר 540283769 מרחוב המכתש 6, חולון ("המפעילה"), נמנית על קבוצת אינטר ג'ינס, כהגדרת מונח זה להלן.
במדיניות פרטיות זו: "קבוצת אינטר ג'ינס" או "הקבוצה" משמע חברות ושותפויות קשורות של המפעילה, לרבות – אינטר בוקס פאשן בע"מ, אינטר פאשן בע"מ, רזילי אופנה בע"מ, אינטר ג'ינס בע"מ, חברות ושותפויות השולטות ו/או הנשלטות ו/או הנמצאות בשליטה משותפת עם אינטר ג'ינס בע"מ ו/או מי מהחברות והשותפויות המצוינות לעיל וישויות משפטיות נוספות שיתווספו לקבוצה בעתיד בהתאם לשיקול דעתה של אינטר ג'ינס בע"מ. בכל מקום במדיניות פרטיות זו בו נעשה שימוש במונח "קבוצה" המשמעות הינה כל אחת מהחברות והשותפויות בקבוצה, ביחד ולחוד.


2. אנו מעריכים מאוד את פרטיותך ולכן הכנו מסמך זה המתאר את האופן שבו המפעילה והקבוצה משתמשות במידע שנמסר להן על ידי המשתמשים, בין מידע שנמסר בעת גלישה, רישום או שימוש באתר, בהצטרפות למועדון לקוחות, בהרשמה לדיוור שיווקי, בהסכמה לקבלת חשבונית דיגיטלית (כהגדרת מונח זה להלן), בביצוע רכישות באתר או בסניפים וכיו"ב.


3. האם יש חובה למסור מידע? אינך מחויב על פי חוק למסור מידע, אולם אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים (או לחלופין, מסירת פרטים שגויים) עלולה, בין היתר, לפגוע בחוויית השימוש שלך בקבלת שירות מהמפעילה ו/או הקבוצה ובמקרים מסוימים, ביכולת של המפעילה והקבוצה לספק לך את השירות המבוקש על ידך. מסירת המידע נעשית מרצונך ובהסכמתך החופשית בלבד ומהווה את הסכמתך כי המפעילה והקבוצה תהינה רשאיות לעשות שימוש במידע זה בכפוף להוראות הדין ומדיניות פרטיות זו.


4. למה בעצם אני מסכים? הנך נותן הסכמתך למפעילה והקבוצה לאסוף ולשמור מידע בקשר אליך במאגרי המידע של המפעילה והקבוצה במסגרת שימושך באתר ו/או בכל מסגרת אחרת הקשורה למפעילה והקבוצה, לרבות במסגרת רכישה בחנויות הקבוצה, קבלת חשבונית דיגיטלית בגין רכישה כאמור, גלישה באמצעי המדיה החברתית של הקבוצה ו/או הרשמה לאילו מבין מועדוני הלקוחות של הקבוצה בכל מדיה ובכל תצורה שהיא, לרבות מידע אודות ביקוריך בחנויות הקבוצה וכן כל מידע שנמסר על ידך בעת הרכישה בחנויות (להלן ביחד: "השירותים"). משמעות המונח "מידע" במדיניות פרטיות זו כוללת 'מידע רגיש' כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, בין אם יימסר באופן ישיר על ידך ובין אם יתקבל או יופק באופן עקיף (לרבות, שמך, כתובת הדוא"ל שלך, מספר הטלפון שלך, היסטוריית גלישה, פרטי עסקאות שתבצע באמצעות האתר, כתובת, נתוני כרטיסי אשראי, הרגלי צריכה, מידע או פרסומות שנקראו באתר, עמודי אינטרנט שנצפו, מיקום המחשבים, כתובת IP וכדומה). שימושך באחד או יותר מהשירותים של המפעילה והקבוצה, כנזכר לעיל, מהווה את הסכמתך להשתמש במידע זה בכפוף להוראות כל דין ומדיניות פרטיות זו.


5. איזה שימושים נעשים במידע? המפעילה והקבוצה יכולות לעשות שימוש במידע שנמסר על ידך במהלך ביצוע פעולה ו/או רכישה, בין באתר ובין בחנויות הקבוצה, מילוי טופס (למשל, הצטרפות למועדון לקוחות), הרשמה לדיוור שיווקי, הסכמה לקבלת חשבונית דיגיטלית (כהגדרת מונח זה להלן) וכיו"ב לשנותו, לערוך אותו (לרבות עריכה וויזואלית), לבצע עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים אחרים, הכל על פי שיקול דעתן הבלעדי ובכפוף לכל דין, לרבות לצורך המטרות המפורטות להלן:


5.1. כדי לאפשר לך לקבל את השירותים המבוקשים על ידך;


5.2. לצורך עדכון ו/או שינוי ו/או שיפור מתן כל אחד מבין השירותים;


5.3. כדי להתאים את השירותים הניתנים לצרכיך והעדפותיך;


5.4. ליצירת קשר עמך, כאשר המפעילה או הקבוצה סבורה שיש צורך בכך;


5.5. כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע ועדכונים בקשר עם הפעולות שביצעת והמידע האישי שלך;


5.6. כדי לשלוח אליך מידע שיווקי, דברי פרסומות ו/או הצעות לרכישות שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין אותך ו/או את בני משפחתך מטעם המפעילה והקבוצה. הסכמתך לתקנון זה מהווה הסכמתך לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המפעילה בגין הפרת זכויות קנין וזכויות לפרטיות בכל הנוגע למידע, למעט אם המפעילה ו/או הקבוצה פעלה בזדון ובניגוד למדיניות פרטיות זו;


5.7. לצורך טיוב נתונים, לרבות העשרה והצלבה פנימית של המידע שלך מול נתונים נוספים המצויים במאגרי המידע של המפעילה והקבוצה, לרבות פרטים שהגיעו אליה משימושך באתרים אחרים או שירותים אחרים של הקבוצה, בכפוף להוראות הדין;


5.8. לצורך ניהול מועדוני הלקוחות של הקבוצה (ובכלל זה הניוזלטר);


5.9. לצרכים פנימיים, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות;


5.10. על מנת להעריך את האפקטיביות של קמפיינים שיווקיים ופרסומיים אשר מופנים כלפיך;


5.11. לכל מטרה אחרת המפורטת ו/או המשתמעת מתקנון זה;


5.12. כדי להגן על האינטרסים, הזכויות והנכסים של המפעילה, של קבוצת המפעילה או צדדים שלישיים;


5.13. כדי לקיים חובה חוקית או צו שיפוטי שחלים על המפעילה או על מי מחברות קבוצת המפעילה.


6. האם המידע מועבר לאחרים? המפעילה מתחייבת לשמור על המידע, לא לסחור ו/או למכור ו/או להעביר לאחרים מידע זה ללא הסכמה מוקדמת של המשתמש, למעט במקרים הבאים:
6.1. על מנת למלא אחר הוראות הדין, לרבות כל חיקוק, חוק, אמנה, פקודה, תקנה, צו, הוראה רשמית, הוראת מינהל, חוזר ו/או הנחיה של גוף שלטוני או רגולטורי כלשהו.


6.2. במקרה של תלונה ו/או בקשה בקשר עם השימוש באתר ו/או על מנת לטפל בבעיות אבטחה ו/או בעיות טכניות באתר.


6.3. במקרה של סכסוך משפטי או עסקי בינך ובין המפעילה או מי מחברות קבוצת המפעילה.


6.4. על מנת להשיב על תביעות של צדדים שלישיים.


6.5. על מנת להגן על הזכויות או האינטרסים של המפעילה ו/או מי מחברות קבוצת המפעילה או של המשתמשים באתר.


6.6. במקרים בהם השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתקנון ו/או בניגוד להוראות כל דין.


6.7. העברה לתאגידים בקבוצה לצורך פעילותן העסקית ובכלל זה לצורך יצירת מאגר לקוחות

משותף של הקבוצה ובמקרה כאמור יחולו הוראות מדיניות פרטיות זו על השימוש במידע שלך על ידי הקבוצה, בשינויים המחויבים.


6.8. העברה לצדדים שלישיים של מידע שאינו מידע המזהה את המשתמש באופן אישי (לרבות הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי).


6.9. העברת המידע לצדדים שלישיים המעניקים שירותים הקשורים בתפעול האתר (כגון ניהול כללי של האתר ושל השיווק שירותי אחסון, שרתים, תפעול דוא"ל, אבטחת וניהול מאגרי מידע וכו') וכן לצורך פעילויות התומכות במתן השירותים (כגון עורכי דין, רואי חשבון, פיתוח עסקי ויועצים אחרים).


6.10. העברה לחברת שמיר מערכות ומפעלים בע"מ עבור הפעלת מערכת שליחת SMS ודיורים לחברי מועדון הלקוחות של הקבוצה.


6.11. בכל מקרה שבו המפעילה ו/או קבוצת המפעילה תמכור, תמחה או תסב חלק מעסקיה או את כל עסקיהן ו/או נכסיה לצד שלישי, או אם מי מהן תירכשנה או תתמזגנה עם צד שלישי, או אם מי מהן תפתחנה בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון.
מובהר, כי במידה והמפעילה, שהינה חברה בע"מ, תפורק מכל סיבה שהיא, המידע ימשיך להיות מוחזק ובשימוש הקבוצה לכל דבר ועניין.
המפעילה עשויה להעביר מידע אודותיך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל ובאיחוד האירופי, ובמקרה שכזה המפעילה תנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. בעת השימוש באתר, הינך מסכים להעברה האמורה.


7. מהי חשבונית דיגיטלית? חשבונית דיגיטלית הינה שירות אשר ניתן ללקוחות הקבוצה באמצעות נותן שירותים חיצוני, במסגרתו יקבל לקוח המעוניין בכך את החשבונית בגין הרכישה שביצע בחנויות הקבוצה ו/או באתר ישירות ב- sms למספר הטלפון שלו ו/או במייל לכתובת הדוא"ל שלו, ויוכל לצפות בה באמצעות קישור ייעודי שיקבל לצורך כך. ידוע לך כי אין חובה חוקית למסור את המידע האמור ומסירתו תלויה ברצונך והסכמתך החופשית. עם זאת, מסירת המידע נדרשת לצורך קבלת שירות זה מהמפעילה והקבוצה. במסגרת שירות זה, יאספו המפעילה והקבוצה מידע אודות הרכישה ואודותיך, לרבות שם, מספר טלפון ו/או דוא"ל, מועד ביצוע העסקה, המוצרים שנרכשו בעסקה וכן כל מידע אחר המתבקש לצורך הנפקת החשבונית. השימוש שיעשו המפעילה והקבוצה במידע שנאסף במסגרת שימוש זה ייעשה לצורך שליחת החשבונית הדיגיטלית אליך, תפעול הרכישה (לרבות מתן שירות במקרה של החזרה ו/או החלפה ו/או שחזור החשבונית ו/או כל פניה אחרת בקשר עם הרכישה) וכן לצורך ניתוח סטטיסטי ואפיון של המוצרים שנרכשו, התאמת מוצרי הקבוצה אליך באופן מיטבי ושיווקם. החשבונית תישלח אליך, כאמור, ישירות מנותן השירותים חיצוני, ותישמר במערכותיו ובמערכות מי מטעמו ו/או מי מטעם המפעילה ו/או הקבוצה לצורך מתן השירות. נותן השירותים החיצוני לא ישמור מידע אודותיך, מלבד מספר טלפון ו/או כתובת דוא"ל שנמסרו על ידך לצורך קבלת השירות. שימוש בשירות מהווה את הסכמתך לכך שהמפעילה והקבוצה תהיינה רשאיות לאסוף, לעבד ולהשתמש במידע שנאסף לצרכים שיווקיים, מסחריים וסטטיסטיים וכן למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. בכל מקרה, מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את הלקוח באופן אישי.


נותן השירותים החיצוני באמצעותו יינתן שירות חשבונית דיגיטלית ללקוחות הקבוצה הינו חברת Pairzon, ח.פ. 516165040, אשר מספקת לקבוצה את השירותים הטכנולוגיים הנדרשים לשירות זה.


ייתכן ופעולות מסוימות בעת השימוש בשירות ידרשו העברת מידע גם לצדדים קשורים לאותה פעולה, לרבות דוגמת ספקי מחשוב, ספקי שירותי ענן (אחסון מידע) וכיו"ב.
ככל ובמסגרת שירות זה יופיעו פרסומות ו/או קישורים שונים לאתרים ו/או יישומים חיצוניים, דע כי לחיצה על קישורים כאמור, אשר תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, תוביל ליציאתך משירותי המפעילה ו/או הקבוצה ותפנה אותך לאתר ו/או יישום חיצוני, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות מדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לחברה לא תהיה שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא תישא באחריות ביחס לכך.


יובהר כי זהות נותן השירותים החיצוני עשויה להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעת המפעילה ו/או הקבוצה. ככל שיחול שינוי בזהות נותן השירותים החיצוני, תמשכנה לחול הוראות מדיניות פרטיות זו, בשינויים המחויבים, גם לאחר שינוי כאמור.


8. מה הן "עוגיות" (Cookies) ואיזה שימוש נעשה בהן במסגרת השירותים? קבצי עוגיות (Cookies) הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלך המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיך ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלך, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. המפעילה עשויה לעשות שימוש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו לה להתאים את השירותים להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר ו/או הרכישה בחנויות הקבוצה.


ככל שאינך מעוניין כי המפעילה תאסוף אודותיך מידע באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", אתה יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי "Cookie" ו/או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות ו/או מכלל השירותים שבאתר.


9. האם אני יכול לעיין במידע? בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, הנך רשאי לעיין בכל מידע אודותייך המוחזק במאגר המידע של המפעילה (בעצמך או באמצעות מי שהורשה על ידך בכתב או על ידי אפטרופוס שלך). לעיון במידע, הנך מתבקש ליצור קשר עם המפעילה באמצעות הדוא"ל: [email protected] או באמצעות הכתובת להלן: המכתש 6, חולון.


10. אפשר לתקן או למחוק את המידע? אם עיינת במידע ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות למפעילה בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו באמצעות הדוא"ל:
[email protected] או באמצעות הכתובת להלן: המכתש 6, חולון.


11. מה לגבי מידע שיווקי ודברי פרסומת? מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל מידע השיווקי כאמור בסעיף 5.6 לעיל, עליך להודיע על כך למפעילה באמצעות הדוא"ל: [email protected] או באמצעות לחיצה על לחצן "הסר" בגוף ההודעה השיווקית שתשלח אלייך או באמצעות פניה בכתב בכתובת: המכתש 6, חולון.
במקרה כאמור, המפעילה תסיר אותך מרשימת התפוצה, והכל בהתאם לחוק התקשורת ולחוק הגנת הפרטיות.


12. מה לגבי קישורים לאתרים אחרים? השירותים עשויים לכלול קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט ("הקישורים"), שאינם מופעלים על ידי המפעילה ("האתרים השונים") ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי המפעילה שואפת לקשר לאתרים אתרים מהימנים ואמינים בלבד, היא אינה אחראית על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן אינה אחראית למידע אשר נאסף על ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ולא נושאת בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. המפעילה ממליצה כי תעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו בעת השימוש או הכניסה אליהם.


13. כיצד עליי לפעול אם אני מרגיש שפרטיותי נפגעה? אם אתה מרגיש שפרטיותך נפגעה, אתה תמיד יכול ליצור עמנו קשר באמצעות הדוא"ל: [email protected] או באמצעות הכתובת להלן: המכתש 6, חולון. אנו נבחן את פנייתך בזמן סביר ונשלח לך תשובה בהקדם.


14. המפעילה עושה כל מאמץ על מנת לאבטח את המידע באתר. המפעילה אינה מבטיחה ואינה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה לא יגיע לצד שלישי שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.


15. העברת מידע בדבר אמצעי תשלום ופרטי כרטיסי אשראי באתר נשמר על ידי המפעילה באמצעי אבטחה סבירים ולא יעשה על ידי המפעילה בפרטי מידע אלה כל שימוש שאיננו למטרות השימוש המפורטות לעיל. המפעילה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא – לרבות שימוש בכרטיס האשראי שלך באופן שאיננו מורשה ושאינו חוקי – כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת המפעילה, לרבות מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מאובדן המידע.


16. המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, מועד עדכון מדיניות הפרטיות יופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר ו/או בשירותי המפעילה. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש באתר ו/או בשירותי המפעילה. למעט אם נאמר אחרת, כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת מדיניות הפרטיות. האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים וגברים כאחד. כן, כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך.


17. על מדיניות פרטיות זו יחול הדין הישראלי והוא יפורש לפיו. לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט בכל עניין הנובע ממדיניות פרטיות זו.הסל שלי

לסגור

You have no items in your shopping cart.

X
בחר אפשרות