משלוח מהיר וחינם בקניה מעל 299 ש"ח

10EXTRA הנחה של 10% לפריטי אאוטלט | קוד קופון

תקנון

1. כללי

1.1. אתר Stevemadden.co.il (להלן: " האתר ") הינו אתר אינטרנט, המהווה חנות מקוונת למכירת מוצרים ושירותים לצרכנים בישראל (להלן: " המוצרים "). בעלת האתר ומפעילתו היא חברת ס.מ הפצה ישראל, שותפות מוגבלת מספר 540283769 (להלן: " המפעילה ").

1.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתעשה על ידך באתר, ותהווה את הבסיס המשפטי בכל עניין בינך לבין המפעילה. עקב כך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן, אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.3. יודגש, כל אדם המבצע פעולה באתר מצהיר, כי הינו מודע לתקנון האתר, למדיניות הפרטיות (הזמינה בכתובתwww.stevemadden.co.il וליתר ההנחיות והתנאים המופעים באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד המפעילה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם.

1.4. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

1.5. המשתמש מסכים, כי רשומות המחשב של המפעילה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.6. צילומי ו/או שרטוטי המוצרים המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את המפעילה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם. מוסכם ומובהר, כי המפעילה תעשה מאמץ מסחרי סביר להציג בפני משתמשי האתר צילומים ונתונים מדויקים ככל האפשר לגבי המוצרים. נפלה טעות קולמוס בתיאור איזה מן המוצרים, לא יחייב הדבר את המפעילה. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקם או כולם, לבין הצבעים הנמכרים בפועל. נפלה טעות בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את המפעילה.

1.7. למען הסדר הטוב יובהר, כי בתמונות האתר נעשה שימוש בעריכה גרפית, לרבות לשם הצרת היקפי גוף.

1.8. המפעילה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

1.9. המפעילה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר המפעילה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.

1.10. המפעילה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים.

1.11. המפעילה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. המפעילה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך, אלא אם נאמר אחרת בתקנון המבצע הרלוונטי.

1.12. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן, הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.13. המפעילה איננה מתחייבת, כי מחירי המוצרים באתר הם מוזלים ממחירי המוצרים בנקודות המכירה ואין להסתמך על המחירים באתר כאילו המפעילה התחייבה להציעם במחיר מוזל.

2. הזכות/כשרות להשתמש באתר

2.1. כל משתמש רשאי להזמין ולבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 • 2.1.1. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

 • 2.1.2 המשתמש הינו בגיר, מעל גיל 18, וברשותו כתובת דואר אלקטרונית.

 • 2.1.3. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל.

2.2 .המפעילה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לחלקים ממנו, לכל משתמש, לרבות משתמשים שעשו שימוש בעבר באתר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה וללא צורך בהתראה מוקדמת וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה על פי כל דין.

2.3. המפעילה רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, לזמן מוגבל או לצמיתות, לצמצמה ו/או להגבילה, כל זאת ללא כל הודעה מוקדמת.

2.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה עשויה למנוע שימוש באתר, למשתמש או לכלל הציבור בכל מקרה בו:

 • 2.4.1 הופר תנאי מתקנון זה;

 • 2.4.2 נמסרו פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים על ידי משתמש;

 • 2.4.3 בוצע מעשה או מחדל שיש בו כדי להביא לחשש לפגיעה במפעילה ו/או באתר ו/או במידע המופיע באתר ו/או במשתמשים אחרים.

3. אופן המכירה

3.1. המפעילה מאפשרת למשתמש לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר (להלן: " הזמנה ").

3.2. עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף פעולה", המוצר המוצע למכירה, ומחיר המכירה (להלן: " דף הפעולה ").

3.3. כדי לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר הרצוי לרבות מידה, צבע וכמות. לאחר מכן, יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי (להלן: " טופס ההזמנה ") ואז הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, אחרת המפעילה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, המפעילה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו למפעילה בגלל פרטים מוטעים, יחויב מבצע הפעולה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

3.4. לאחר ביצוע הפעולה יתבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי וביצוע פעולת ה-CHECK OUT ע"י מבצע הפעולה, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ובשים דגש, כי ההזמנה תשתכלל לכדי רכישה רק לאחר שהמפעילה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין המפעילה. אישור על ביצוע ההזמנה יישלח בכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה על ידי מבצע הפעולה.

3.5. המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למבצע הפעולה או למי מטעמו, אם מידע שהזנת באתר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

3.6. יובהר ויודגש, כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את המפעילה. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של המפעילה, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.

3.7. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

3.8. הגשת פרטים כוזבים ביודעין או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה פלילית. כנגד המוסר פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למפעילה עקב שיבוש הליכי המכירה.

3.9. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה וביצוע הרכישה, יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של המפעילה. יובהר ויודגש, פעולת הזמנה ורכישה תחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום ע"י מבצע הפעולה וחברת האשראי. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. ללא אישור סופי מחברת האשראי לגבי פעולת ההזמנה והרכישה, תהיה ההזמנה בטלה והמפעילה לא תהיה מחויבת כלפי מבצע הפעולה בשום דרך, לרבות שמירת המוצר במלאי.

3.10. ניתן להשלים את הרכישה ע"י מסירת פרטי אשראי למוקד ההזמנות הטלפוני של המפעילה. במקרה כזה תחשב פעולת ההזמנה והרכישה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה וקבלת אישור חברת האשראי. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות שייצור קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, ומבצע הפעולה לא פנה טלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני אל המפעילה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהייה המפעילה זכאית לבטל את ההזמנה והרכישה.

3.11. אישור פעולת ההזמנה והרכישה והתחייבות המפעילה לאספקה, מותנית בכך שהמוצר זמין בפועל במלאי מחסני המפעילה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל ההזמנה ולמבצע הפעולה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם לו ו/או לצד ג', בכפוף להשבת הסכום ששולם למפעילה על ידי הלקוח כסעד בלעדי.

4. שיטת המכירה

4.1. המכירה באתר הינה בשיטת מכירה רגילה לכל דבר ועניין. מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. המשתמש בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לשנות את שיטות המכירה הזמינות באתר.

5. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

5.1. המפעילה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי משתמש באתר לכתובת בישראל שצוינה על ידו בעת ביצוע ההזמנה והרכישה. המפעילה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים. המפעילה מתחייבת לספק רק מוצר, אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

5.2. המפעילה לא תהיה אחראית לכל תקלה בשירות ו/או באתר ו/או איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של המפעילה לרבות שביתות, השבתות, תקלות מחשב, מערכת טלפונים או מערכות תקשורת אחרות, מלחמה, מבצע צבאי, פעולות איבה, מצבי חירום, נזקי טבע, מגיפה (לרבות התפשטות נגיף הקורונה) או כל סיבה אחרת שאינה בשליטת המפעילה (להלן: " כוח עליון ").

5.3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית המפעילה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים למשתמשים במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש. מובהר כי ייתכנו עיכובים במסירה לאזורים מוגבלים כאמור של כשלושה ימי עסקים מעבר לזמן המשלוח הרגיל. לא יתבצעו משלוחים מחוץ לשטח ישראל.

5.4. בכפוף להחרגות המופיעות בתקנון זה, המוצר הנרכש יסופק באמצעות חברת שילוח לבית הלקוח תוך שבעה ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה. עלות המשלוח בהזמנה מתחת ל-299 ש"ח הינה 25 ש"ח בהזמנות מעל 299 ש"ח המשלוח הינו ללא עלות.

5.5. מועד אספקת המוצרים המפורט בדף הפעולה הוא בימי עבודה הנספרים מיום ההזמנה, שהוא יום קבלת האישור לעסקה מחברת האשראי של הלקוח (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). המפעילה עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברת השילוח.

6. שירות לקוחות

6.1. בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות לנציגי השירות במפעילה דרך עמוד ״צור קשר״ באתר.

6.2. פרטי היצרן או היבואן יופיעו על גבי המוצר שישלח אליכם. במקרים בהם המידע לא זמין, ניתן לפנות למפעילה דרך טלפון, פקס או אי מייל שירות לקוחות.

6.3. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של המפעילה בדואר אלקטרוני  [email protected]  ובטלפון מס' 03-6777799 בין השעות 08.00 ל- 15.00.

6.4. נציגי שירות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

7. ביטולים והחלפות

7.1 האמור בתקנון זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: " החוק ") ולתקנותיו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בתקנון זה לבין הוראות החוק, תגברנה הוראות החוק.

7.2 ביטול עסקה יתבצע באמצעות משלוח הודעת ביטול (להלן: " הודעת ביטול ") באחת מהדרכים להלן:

7.3 משתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות החוק ולקבל החזר כספי בגינו והכל בכפוף לאמור להלן:

 • 7.3.1 המשתמש יהיה רשאי לבטל את עסקת הרכישה מיום ביצועה ועד 14 ימים ממועד קבלת המוצרים או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק (לפי המאוחר מביניהם). על אף האמור, משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרת מונחים אלה להלן, רשאי לבטל עסקת הרכישה בתוך 4 חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת המוצר נשוא העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגי האתר למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. בסעיף זה: "אדם עם מוגבלות" - כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998; "אזרח ותיק" - מי שמלאו לו 65 שנים; "עולה חדש" - מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות.

 • 7.3.2 ביקש משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל עסקת רכישה, רשאים נציגי האתר לדרוש ממנו להציג לפניהם תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. בהתאם לדרישה כאמור, המשתמש יציג לפני נציגי האתר את אחד מהמסמכים המנויים בסעיף 14ג1(ד) לחוק, לפי העניין, או יספק להם עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית.

 • 7.3.3 ככל שהמשתמש קיבל את המוצר נשוא הביטול, הוא יעמידו לרשות המפעילה במקום שבו נמסר ויודיע על כך למפעילה. יש לוודא כי המוצר מוחזר באריזתו המקורית (לרבות התוויות) וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

 • 7.3.4 החזר כספי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה או באופן בו נעשה התשלום (ככל שנעשה באמצעי אחר), וזאת לא יאוחר מ-7 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הביטול.

 • 7.3.5 במידה שביטל משתמש עסקה לפי הוראות תקנון זה שלא עקב פגם במוצר שרכש או עקב אי התאמה בין המוצר שרכש לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14ג(ב) לחוק או עקב אי אספקת המוצר שרכש במועד שנקבה המפעילה או בשל הפרה אחרת מצד המפעילה של תנאי המכירה, תהא רשאית המפעילה, לפי שיקול דעתה, לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר שנרכש או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. מובהר כי במקרה כאמור ובמידה והמשתמש קיבל את המוצר נשוא הביטול, עליו להחזירו לחברה במקום עסקה (לכתובת: המכתש 6, חולון), על חשבונו. המשתמש יציין בכל הודעת ביטול את שמו ומספר זהותו.

7.4 באפשרותך לבצע החלפה של מוצר שרכשת באתר בכפוף לאמור להלן:

 • החלפת המוצר מותנית בהחזרת המוצר המקורי ומתאפשרת בטווח של 14 יום מיום קבלת המוצר המקורי.

 • יש להחזיר את המוצר המוחלף באריזתו המקורית (לרבות התוויות) וללא פגיעה ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

 • לצורך ביצוע החלפה יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות לקוחות בדואר אלקטרוני  [email protected] או בטלפון מס' 03-6777799 בין השעות 08.00 ל- 15.00.

 • מרגע פנייתך בטלפון או במייל לביצוע החלפה, תקבל ממחלקת שירות הלקוחות של האתר מס' אישור החזרה ויתואם לך שליח שיצור עמך קשר ישיר לטובת איסוף הפריט מביתך.

 • • על אף האמור לעיל, ככל שההחלפה כרוכה בביטול עסקת המקור ואינה עקב פגם במוצר שרכשת או עקב אי התאמה בין המוצר שרכשת לבין הפרטים שנמסרו לך לפי סעיפים 14ג(ב) לחוק או עקב אי אספקת המוצר שרכשת במועד שנקבה המפעילה או בשל הפרה אחרת מצד המפעילה של תנאי המכירה, אזי יחולו ההוראות להלן:
  o בעת ביצוע החלפה, רשאית החברה לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר המוחלף או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם;
  o עלייך להשיב לחברה את המוצר נשוא ההחלפה למקום עסקה (לכתובת: המכתש 6, חולון), על חשבונך.
  • מובהר כי אם ההחלפה היא עקב פגם במוצר שרכשת או עקב אי התאמה בין המוצר שרכשת לבין הפרטים שנמסרו לך לפי סעיפים 14ג(ב) לחוק או עקב אי אספקת המוצר שרכש במועד שנקבה המפעילה או בשל הפרה אחרת מצד המפעילה של תנאי המכירה
 • יחולו הוראות סעיפים 7.3.1 עד 7.3.4 לעיל. 
 • עלות המשלוח עבור החלפה ראשונה הינה ללא עלות. בהחלפה שניה ואילך עלות המשלוח הינה 25 ש"ח.

 • לנוחיותך, אם ברצונך לבצע החלפה או זיכוי למימוש ברשת חנויות Steve Madden מורשות בניהול המפעילה (להלן: " הרשת "), תוכל, חלף השלבים לעיל, לגשת לכל אחת מחנויות הרשת ולבצע החלפה רגילה. יהיה עליך להציג לקופאי את החשבונית המקורית שקיבלת במייל (דיגיטלית או מודפסת).

מובהר כי זכויות הביטול/החלפה נשוא סעיף זה לא תינתן ביחס לפריטים במחיר מיוחד (תחת קטגוריה SPECIAL PRICE). עוד מובהר כי האתר והרשת אינם אחראים על מוצרים שנרכשו מחנויות (פיזיות או אינטרנטיות) שלא נמנות עם סניפי הרשת ולא ניתן לבצע החלפה על מוצרים אלו ברשת או באתר.

8. ביטול עסקת רכישה ע"י המפעילה והפסקת פעילות האתר:

8.1. בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון, נבצר יהא מהמפעילה לנהל את האתר באופן תקין, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא המפעילה רשאית לבטל את ההתקשרות עם המשתמשים, כולם או חלקם.

8.2 במידה שיחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או רכישתו באתר לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאית המפעילה לבטל את ההתקשרות עם המשתמשים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

8.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שאם לאחר סיום ביצוע הזמנה ורכישה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית המפעילה לבטל את עסקת הרכישה או להציע מוצר חלופי שווה ערך.

8.4 במידה שתחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר או במידע שהתקבל מהמשתמש, רשאית המפעילה לבטל את עסקת הרכישה הספציפית ולזכות את הלקוח בהחזר כספי על הסכום ששולם בפועל.

9. אחריות ושירות

9.1 המפעילה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

9.2. בכל מקרה לא תישא המפעילה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן, בכל נזק שאינו ישיר.

9.3. המפעילה אינה אחראית לשימוש שיעשה המשתמש שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או המפעילה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר במוצרים הנמכרים באמצעות האתר.

9.4. הנהלת המפעילה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המשתמש סבור, כי המוצר שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני [email protected]  או בטלפון מס' 03-6777799 בין השעות 08.00 ל- 15.00.

10. קניין רוחני

10.1. כל זכויות הקניין הרוחני במפעילה, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של המפעילה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר המפעילה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

10.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של המפעילה מראש ובכתב.

10.3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י המפעילה, בבסיס הנתונים של המפעילה, ברשימות המוצרים המופיעים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים במסגרתו בלא קבלת הסכמת המפעילה מראש ובכתב.

10.4. שם המפעילה וכן, שם המותג (סטיב מאדן; Steve Madden), סימני המסחר של המפעילה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) - הם כולם רכושה של המפעילה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת המפעילה בכתב ומראש.

10.5. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן, עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות בלעדית של המפעילה. כל שימוש בקניין זה של המפעילה יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד.

10.6.אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר, שהינם קניין רוחני של המפעילה.

11. מועדון לקוחות

11.1.מובהר ומוסכם, כי כל משתמש אשר נרשם לאתר נותן את הסכמתו המלאה להצטרפות למאגר המשתמשים של המפעילה ובכך למועדון לקוחותיה, הן באתר האינטרנט והן בשאר חנויות המפעילה, בכפוף למדיניות הפרטיות.

11.2. מועדון הלקוחות הינו אישי ואינו ניתן להעברה. המפעילה רשאית לשנות את תנאי החברות וחוג הלקוחות בכל עת ו/או להפסיק מתן הנחה או מבצע בכל זמן נתון.

11.3. מובהר, כי כאשר המשתמש מצטרף לשרותיי האתר, הצטרפותו ומילוי פרטי ההתקשרות שלו מהווים את הסכמתו לתקנון ולמדיניות הפרטיות ובכלל זה הסכמה לקבלת הודעות וחומר שיווקי שהמפעילה מפיצה ו/או תפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות SMS ו/או דוא"ל ו/או אמצעי תקשורת אחרים והכל בכפוף לאמור במדיניות הפרטיות.

11.4 המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסלול מועדון הלקוחות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

11.5. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לגבות דמי הצטרפות ו/או לשנות את סכומם או לבטלם, וכן לגבות דמי חידוש, לשנותם ו/או לבטלם - והכל בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

11.6.כל משתמש רשאי לדרוש מהמפעילה, בכתב, כי פרטיו האישיים יתוקנו ו/או יימחקו ממאגר המידע של המפעילה וכי תופסק פעולת הדיוור והכל בכפוף להוראות מדיניות הפרטיות.

11.7.החברות במועדון מיועדת ליחידים בלבד, והחברות, לרבות כל זכות מכוחה ולרבות כל הטבה, אשר ניתנת מכוחה, הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

11.8 .המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חברות במועדון/לבטל זכאות להטבה עקב הפרת תנאי תקנון זה.

12. תנאים נוספים

12.1.המפעילה לא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link), ככל שיש כאלה. המפעילה אינה מתחייבת, כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

12.2.פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בת"א-יפו.

12.3.אין בהצגת החנויות, מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם ע"י המפעילה.

12.4. למעט אם צוין אחרת, כל אזכור של המפעילה בתקנון זה משמע המפעילה (ס.מ הפצה ישראל, שותפות מוגבלת) לרבות חברות קשורות שלה, שותפיה, נושאי המשרה שלה ומי מטעמה.

עדכון אחרון: 20.7.2020.

הסל שלי

לסגור

You have no items in your shopping cart.

X
בחר אפשרות